JURIDIK FÖR FÖRETAG

Med fokus på den förebyggande juridiken

I syfte att skydda företaget vid olika händelser upptas normalt sett relevanta företagsförsäkringar, och när försäkringsbrevet har landat i brevlådan skapas en typ av trygghet i bakgrunden, utifall att något oförutsett händer. Det brukar dessvärre stanna där, även om det kvarstår en väsentlig del för att uppnå en stabil trygghet i bakgrunden; 

Att ta reda på hur juridiken kan komma att påverka aktieinnehavet vid olika situationer,
samt nyttja den givna möjligheten till att reglera utfallet.

Medan företagsförsäkringen tar sikte på oförutsedda händelser såsom inbrott, brand och liknande, tar den förebyggande juridiken istället sikte på händelser som uppstår när en delägare vill sälja sin andel, hamnar i en bodelning med sitt aktieinnehav, eller vid de tragiska händelserna som inträffar vid långvarig sjukdom eller dödsfall.

Det är svåra frågor att ta ställning till, och besvärliga att ens fundera på. Faktum är dock att situationen ofta förvärras när dessa frågor inte har reglerats, innan situationen har inträffat. När det handlar om en aktieägare som vill träda ur, finns det givetvis möjlighet till en ömsesidig överenskommelse, oavsett om det finns ett tidigare upprättat aktieägaravtal eller inte. I andra situationer kan det dessvärre vara svårare att uppnå en överenskommelse, om en god man eller ett dödsbo har trätt i aktieägarens ställe. 

____________________________________________

Det enkla budskapet i denna text är att nyttja utrymmet för individuell reglering,
genom att upprätta rätt handlingar,
medan allt är bra.

Nedan följer närmare information om de olika juridiska handlingarna som du kan boka en tid för hos mig.

____________________________________________

Arrendeavtal

Hyresavtal (lokal)

Köpekontrakt (fastighet)

Servitutsavtal

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal upprättas mellan bolagets samtliga aktieägare. De vanligaste frågorna man önskar att reglera är följande;

  • Vad ska gälla när en aktieägare vill träda ur? Ska övriga aktieägare få en förköpsrätt till aktierna, och enligt vilken värderingsmetod ska dessa värderas till?

  • Hur ska frågan om enskild egendom hanteras, ska aktieägarna verka för att ett äktenskapsförord upprättas, eller ska aktieägarna vara skyldiga att upprätta ett äktenskapsförord avseende aktieinnehavet? Det är viktigt att särskilja på aktieinnehavet, och utdelning som kommer utifrån aktieinnehavet. Framtida utdelningar kan fortfarande kvarstå som giftorättsgods, även om själva aktieinnehavet görs till enskild egendom. I syfte att skapa en en viss balans i äktenskapsförordet, kan annan egendom göras till enskild även för den andre maken/ makan.

    Anledningen till att frågan om enskild egendom är väsentlig, är att tredje part kan göra anspråk på aktieinnehavet genom ett bodelningsavtal, om ursprunglig aktieägare inte har haft ekonomisk möjlighet att ”lösa ut” sin före detta make/maka. 
  • Hur ska långvarig sjukdom hanteras, och efter hur lång period ska övriga delägare ha rätt att lösa in aktieinnehavet? Ska olika tidsperioder vara gällande beroende på om aktieägaren är kontaktbar, eller inte? Även i denna fråga är det viktigt att det anges utifrån vilken värderingsmetod aktierna ska värderas.

  • Hur ska aktieinnehavet regleras vid dödsfall, ska övriga aktieägare ha en rättighet att lösa in den avlidnes aktier, eller en skyldighet i syfte att underlätta för dödsboet? Eller finns det istället en vilja att ens arvingar ska träda in som nya aktieägare?
    Ett aktieägaravtal kompletteras med fördel av livförsäkringar, i syfte att underlätta/ möjliggöra inlösen vid dödsfall. 
     

Bolagsordning

När ett aktieägaravtal upprättas, bör även bolagsordningen ses över. Till skillnad från aktieägaravtalet omfattar bolagsordningen samtliga aktier i bolaget, oavsett om aktieägare undertecknat aktieägaravtalet eller inte. Om en aktieägare exempelvis förbiser skyldigheten att förköpserbjuda sina aktier till övriga aktieägare, enligt aktieägaravtalet, och istället säljer sina aktier till utomstående part som har lagt ett högre bud än som hade utgått enligt aktieägaravtalet, förhindras en sådan överträdelse av en hembudsklausul i bolagsordningen. 

Kombinationen av ett aktieägaravtal och en kompletterande bolagsordning, blir därför ett mycket starkt skydd för de aktieägare som vill driva vidare företaget. 

Många företag väljer att ha sin bolagsordning ”tunn” och endast ha det obligatoriska inskrivet, med anledning av att bolagsordningen är offentlig. Min rekommendation är dock att istället nyttja bolagsordningen som ett verktyg till att ytterligare säkra upp aktieinnehavet mot oönskade konsekvenser.

Till skillnad från ett aktieägaravtal, har bolagsordningen en aktiebolagsrättslig verkan, och bör därför inte underskattas. 

Bolagsbildning

Nyregistrering av aktiebolag hos Bolagsverket och Skatteverket. Omfattningen av uppdraget anpassas utifrån kundbehovet.

Skuldebrev

Syftet med skuldebrev är dels att fastställa att det föreligger en skuld, och dels reglera hur och när skulden ska betalas. Skuldebrev i original blir därefter kreditgivarens värdehandling, till dess att skulden är betald. 

Överlåtelse (inkråm enskild firma)

Överlåtelseavtal avseende inkråm i enskild firma. Omfattningen av uppdraget anpassas utifrån kundbehovet.

Överlåtelse aktier i fåmansbolag

Överlåtelseavtal avseende aktier i fåmansbolag. I samband med en överlåtelse av aktier i fåmansbolag, kan det också vara aktuellt att gå igenom eventuella aktieägaravtal, bolagsordningen samt nödvändiga registreringar. Omfattningen av uppdraget anpassas utifrån kundbehovet.